EDITORIAL BOARD
 
Editors-in-Chief
Lei GUO    Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Renhong WANG    Dalian Univ. of Tech.
 
Associate Editors-in-Chief
Tatsien LI    Fudan Univ.
Kowei LIH    Institute of Math., Acad. Sinica
Zhongci SHI    Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Roderick WONG    City Univ. of Hong Kong
 
Editors
Gang BAO    Zhejiang Univ.
Raymond CHAN    Chinese Univ. of Hong Kong
Ke CHEN    The Univ. of Liverpool
Jiecheng CHEN    Zhejiang Univ.
Shuping CHEN    Zhejiang Univ.
Xiaoman CHEN    Fudan Univ.
William Y.C. CHEN    Nankai Univ.
Zhiming CHEN    Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Chongqing CHENG    Nanjing Univ.
Qiang DU    Pennsylvania State Univ.
Haibao DUAN    Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Weinan E    Princeton Univ.
Fuquan FANG    Capital Normal Univ.
Kaitai FANG    Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Xiaoshan GAO    Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Fuzhou GONG    Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
H.W. GOULD    West Virginia Univ.
Tianxiao HE    Illinois Wesleyan Univ.
Fred J. HICKERNELL    Illinois Institute of Technology
Thomas Y.C. HOU    California Institute of Tech.
Shi JIN     Univ. of Wisconsin
Chunlan JIANG    Hebei Normal Univ.
Lishang JIANG    Tongji Univ.
Song JIANG    IAPCM, Beijing 
Banghe LI     Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
Yong LI    Northeast Normal Univ.
Jianya LIU    Shandong Univ.
Yufeng LU    Dalian Univ. of Tech
Xiaonan LUO    Sun Yat-Sen Univ.
Günther NÜRNBERGER    Mannheim Univ., Germany
Shige PENG    Shandong Univ.
Ningzhong SHI    Northeast Normal Univ.
Xiquan SHI    Delaware State Univ.
Chi-Wang SHU    Brown Univ.
Karping SHUM    Chinese Univ. of Hong Kong
Jieqing TAN    Hefei Univ. of Tech.
Tao TANG    Hong Kong Baptist Univ.
Changping WANG    Peking Univ.
Kunyang WANG    Beijing Normal Univ.
Xinghua WANG   Zhejiang Univ.
Zhiying WEN    Tsinghua Univ.
Wei WU    Dalian Univ. of Tech.
Zongmin WU    Fudan Univ.
Changchang XI    Capital Normal Univ.
Heping XIE    Sichuan Univ.
Jinchao XU    Pennsylvania State Univ.
Yuesheng XU    Syracuse Univ.
Zongben XU    Xi'an Jiaotong Univ.
Xiangdong YE    Univ. of Sci. and Tech. of China
Jingxue YIN    South China Normal Univ.
Bo YU    Dalian Univ. of Tech.
Pingwen ZHANG    Peking Univ.
Shaoliang ZHANG    Nagoya Univ.
Weinian ZHANG    Sichuan Univ.
Xiangyu ZHOU    Acad. of Math. and System Sci., Chinese Acad. of Sci.
 
Editorial Office
Huadong YU  (Director of Editorial Office)  
Xiangyang XIAO